Spoločnosť GASMONTA, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kvalita

Politika kvality, EMS a BOZP

Poslaním a hlavným predmetom spoločnosti je dodávateľská činnosť v oblasti plynovodov (VTL, STL, NTL), plynových prípojok, potrubných a iných líniových stavieb a tiež stavebné zemné práce, prenájom stavebných strojov.

Základným kritériom vykonanej práce, služieb pre organizácie a zákazníkov je v maximálnej miere uspokojovanie potrieb zákazníkov, poskytovaním kvalitných a spoľahlivých služieb s maximálnou mierou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s minimálnym dopadom na životné prostredie.

Manažment spoločnosti si plne uvedomuje význam zdravého životného prostredia a preto sa zaväzuje k nepretržitému zlepšovaniu životného prostredia, k predchádzaniu jeho znečistenia a poskytovať kvalitné a spoľahlivé služby pre organizácie a práce pre zákazníkov s minimálnym dopadom pre životné prostredie.

Spoločnosť GASMONTA s.r.o. sa riadi politikou kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorej stratégia vychádza z požiadaviek zákazníkov a je zameraná na:

  • trvalé zlepšovanie zavedeného systému manažérstva kvality, ochrany životného prostredia a ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci tak, aby sme dosiahli stále zlepšovanie realizácie našich produktov a služieb zodpovedajúcich požiadavkám zákazníkov, zodpovedajúcim legislatívnym a technickým normám.
  • na prípravu realizácie stavieb tak, aby bolo možné realizovať stavbu v dohodnutých termínoch a bez zvýšených nákladov a tak, aby bolo v najväčšej možnej miere chránené životné prostredie.
  • vytváranie dobrých pracovných podmienok pre zamestnancov zavádzaním nových technológií a poskytovaním ochranných prostriedkov, ako aj trvalé zabezpečenie pracovných miest.
  • trvalým cieľom je neustále zlepšovanie a prevencia znečistenia vody, pôdy a ovzdušia.
  • trvalým záväzkom celej spoločnosti je, v rámci technických i ekonomických možností, minimalizovať vznik odpadov.
  • vedenie spoločnosti neustále vytvára potrebné organizačné, personálne a finančné zdroje pre zavedenie, rozvoj a zlepšovanie systému environmentálneho managementu,
  • vedenie spoločnosti sa zaväzuje zvyšovať povedomie zamestnancov a informovanosť ďalších zainteresovaných strán s environmentálnou politikou a jej zásadami a systematicky zlepšovať efektívnosť systému environmentálneho managementu,
  • trvalým cieľom je zaisťovanie súladu s príslušnými požiadavkami právnych predpisov a inými požiadavkami, ku ktorým sa spoločnosť zaviazala, a ktoré sa vzťahujú k jej environmentálnym aspektom,

Spoločnosť GASMONTA s.r.o. sa usiluje o trvalé zlepšovanie svojho systému manažérstva kvality pomocou využívania nástrojov ako sú politika kvality, ciele kvality, výsledky auditov, analýza údajov, nápravná a preventívna činnosť a preskúmania manažmentom.


Vranov nad Topľou 10.01.2019
Jozef Plančár, konateľ


Vybrané certifikáty a opravnénia spoločnosti Gasmonta s.r.o.